Logo


Försäljningsvillkor

Innehållsförteckning

 1. Allmänt
 2. Beställning, priser och avgifter
 3. Produkter och sortiment
 4. Retur
 5. Reklamation
 6. Betalning
 7. Leverans
 8. Förbehåll
 9. Ansvarsbegränsning
 10. Personuppgifter och sekretess
 11. Övrigt

 

1. Allmänt

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) tillämpas när ni som företag (”Kunden”) beställer en vara (”Produkt”) av Interwheel Sweden Aktiebolag, 556437-9344 (nedan nämnd som ”Interwheel”). Villkoren gäller i den mån Kunden och Interwheel inte uttryckligen kommit överens om annat. Endast ni som är näringsidkare eller juridisk person med ett registrerat konto hos Interwheel har rätt att beställa produkter enligt Villkoren.

 

Villkoren är föremål för löpande översyn och kan därför komma att ändras av Interwheel. Det åligger Kunden att tillse att Interwheel har Kundens aktuella e-postadress så att Interwheel kan informera Kunden om ändringar av Villkoren. De vid var tid aktuella Villkoren finns alltid tillgängliga på www.interwheel.se. Vid osäkerhet beträffande innehållet i Villkoren uppmanas Kunden att kontakta Interwheel eller besöka www.interwheel.se eller shop.interwheel.se

 

2. Beställning, priser och avgifter

Beställning av en Produkt genomförs när Kunden klickar på knappen "Skicka order" i kassan på www.shop.interwheel.se (steg 3 av 3). Order bekräftas av Interwheel genom att e-post skickas till den av Kunden angivna e-postadress med info ”Beställningsbekräftelse”.

Kunden accepterar försäljningsvillkoren samt att avtal sluts mellan Interwheel och Kunden genom att klicka på knappen "Skicka order". Beställning kan även göras av Kund via telefon eller e-post till Interwheel, bekräftelse och acceptans av villkor sker då genom att Interwheel muntligt över telefon eller skriftligen via e-post bekräftar order.

 

Priser anges i svenska kronor (SEK) och är exklusive miljöavgift och moms. Dessa avgifter redovisas på faktura som ställs ut av Interwheel för erlagd Beställning. Avgift för pappersfaktura samt frakt kan tillkomma, se vidare under §6 respektive §7.

Priser som förekommer på www.shop.interwheel.se kan av Interwheel utan särskilt meddelande ändras.

I de fall där uppenbara fel uppstått i samband med prissättning, då exempelvis genom uppladdning av prisfiler till www.shop.interwheel.se, förbehåller sig Interwheel rätten att ersätta ekonomiskt via kreditfaktura för Kunden att nyttja till betalning för framtida erlagda beställningar.

Interwheel förbehåller sig också rätten att ändra priser pga. yttre omständigheter så som ändring av råvarupriser eller valutor. Fakturering för Produkt sker till på beställningsdagen gällande priser.

 

3. Produkter och sortiment

En Produkt som erbjuds på www.shop.interwheel.se är huvudsakligen anpassad för bruk till fordon enligt de föreskrifter och krav som uppställs av tillverkaren. Det åligger Kunden att säkerställa att Produkten monteras och brukas i enlighet med samtliga krav och föreskrifter som återfinns i tillämpliga lagar och regelverk.

 

Interwheel reserverar sig för eventuella tryckfel och felaktig information beträffande exempelvis priser, tillgänglighet eller produktspecifikationen avseende samtliga Produkter som tillhandahålls av Interwheel.
All bildinformation ses som illustrationer och Interwheel garanterar inte att bildinformationen återger Produktens exakta utseende och/eller beskaffenhet.

 

Produkt som beställs hos Interwheel till särskilt erlagd Beställning på Kundens begäran ses som Beställningsvara under vilken kategori där Beställning som genomgår produktion också faller, det vill säga kompletta hjul, och kan därför ej returneras, se vidare under §4.

 

4. Retur

Retur anses vara då Kunden på eget bevåg vill returnera erlagd Beställning av Produkt inhandlad hos Interwheel. Däri ingår inte Produkt av kategori Beställningsvara, dvs Produkt som av Interwheel beställts på Kundens begäran och som vid Beställningstillfället inte lagerförts av Interwheel. Även Beställning som påbörjats i produktion, det vill säga kompletta hjul anses vara Beställningsvara och kan inte returneras.
Undantagsfall kan komma att ske vad gäller returrätt av vad som av Interwheel klassas som Beställningsprodukt. I dessa undantagsfall sker en överenskommelse mellan Interwheel och Kunden, avgift tas ut enligt nedan.


Interwheel förbehåller sig rätten att ta ut avgift för retur, detta för att ombesörja hanteringskostnad av Produkt och Beställningsprodukt, avgift upplyses längre ned i denna paragraf. Returrätt gäller förutsatt att Returen i förväg har godkänts av Interwheel, vilken ska försändas enligt de behandlingsinstruktioner som Interwheel meddelar från tid till annan samt att nedan krav uppfylls:

 1. Produkten är i opåverkat skick från Beställningstillfället, dvs hel, ren, komplett och oanvänd. Även originalförpackning skall vara intakt.
 2. Returansökan sker inom 6 månader från mottagande av Produkten.
 3. Retursändningen är tydligt uppmärkt med Interwheels ärendenummer avseende specifik retur.
 4. Produktens varuvärde överskrider 150SEK.

Interwheel förbehåller sig rätten att inte återbetala kunden fullt ut för returnerad vara om Interwheel bedömer att någon av ovanstående krav ej uppfyllts. Frakt för försändelse av Retur åligger Kunden att ombesörja, om Interwheel har anordnat returfrakten debiteras en avgift motsvarande faktisk fraktkostnad (minimum 50SEK). Med fraktkostnad avses kostnad för frakt från Kundens upphämtningsadress till Interwheels lager, eventuella hanterings- och tullavgifter ska inkluderas i kostnaden. Det är även Kunden som ombesörjer risken för Produkten under returfrakten.


Interwheel tar ut nedan returavgift genom att på utställd kreditfaktura för returnerad Produkt dra av från Beloppet på Produkten.

 1. Retur av Produkt inom Göteborgsområdet: 250SEK per Beställning/pall. Retur av Beställningsprodukt som genomgått produktion: 1000SEK per Beställning/pall.
 2. Retur av Produkt utanför Göteborgsområdet: 500SEK per Beställning/pall. Retur av Beställningsprodukt som genomgått produktion: 1000SEK per Beställning/pall.

 

Kunden har kreditnotan att nyttja som betalningsmedel för framtida Beställningar.
Retur sker kostnadsfritt om Interwheel levererat Produkt som uppenbart ej har beställts av Kund, Interwheel ombesörjer då den fraktavgift som uppstår i samband med Returen.

 

 Du hittar Returformulär här.

 

5. Reklamation

Reklamation nämns i två termer nedan, Reklamation av Produkt och Reklamation under Transport.

 

Det åligger Kunden att undersöka Produkten vid mottagande innan den används, modifieras eller på annat sätt förfogas över. Det är Kundens ansvar att omedelbart vid mottagandet informera Interwheel om de levererade Produkterna avviker från Beställningen, dock senast 21 dagar efter mottagandet, både vad gäller Produkt och antal samt skada som uppstått på Produkt under transport. Uteblir sådant informerande i direkt anslutning till mottagandet av Produkt från Kunden till Interwheel anses Kunden ha godkänt leveransen i det skick mottagandet skett. Reklamation av Produkt kan reklameras i följande fall:

 1. Produkt är defekt, dvs har inom orimlig tid nedsatt funktionalitet så som exempelvis ovalitet/obalans, Produkt har äldre DOT än 3 år från att Produkten beställts av Kunden, onaturliga förslitningsskador som inte orsakats av andra yttre åverkningar under körning av karaktär som ex kantstöttning eller andra fall där uppenbara avvikelser uppkommit i samband med nyttjande av Produkten.
 2. Uppenbart Produktionsfel, dvs exempelvis fel Produkt skickats trots att etiketter/information om Produkt/Beställningsprodukt överensstämmer med den information som angetts på Kundens Beställning och som också bekräftats av Interwheel.

 

Gällande Reklamation av TPMS är en rad scenarion som behöver testas/uppfyllas innan Reklamation godtas av Interwheel, dessa återfinns genom checklista vilken tillhandahålls av Interwheel. Det är Kundens ansvar att uppge rätt version av bil som TPMS ska användas till, information som anges på www.shop.interwheel.se är vägledande. Det är Kundens ansvar att ha och införskaffa sig kunskap om programmering av TPMS, detta gäller både för ventiler samt hur aktuell bil programmerar in TPMS. Interwheel tar inte ansvar för hur en bil programmerar in TPMS.

Vid Reklamation av Produkt överlämnas ansökan om reklamation till aktuell leverantör/tillverkare för behandling av ärendet. Denna ärendehantering anses därefter ligga utanför Interwheels kontroll. När leverantör/tillverkare fattat beslut kring reklamationsärendet återkopplar Interwheel till Kunden med informationen som återfåtts av vederbörande leverantör/tillverkare. Har leverantör/tillverkare beslutat att ekonomisk ersättning skall tillhandahållas Kunden för felande/defekt Produkt bistår Interwheel denna ekonomiska ersättning genom att kreditnota ställs ut till Kunden på det belopp som erlagts av leverantören/tillverkaren vilken kan användas som betalningsmedel för framtida Beställningar.

 

Vid avslag för reklamation från leverantör/tillverkare ges det ingen av Interwheel ekonomisk ersättning till Kunden, Kunden får även ta beslut om att återta Produkten eller om Interwheel ska kassera den reklamerade Produkten.

 

Kund som begär ersättning för reparation av skadad Produkt skall, innan reparation vidtas, inkomma med och uppge reparationskostnad i form av att bifoga offert på arbetet till Interwheel. Endast, av Interwheel, i förväg godkänd reparationskostnad kommer ersättas till Kunden. Interwheel har även en prislista enligt vilken Kunden kan ha som underlag för att debitera Interwheel för utfört arbete, fortsatt gäller att Interwheel i förväg ska godkänna kostnaden av Kunden innan ersättning ställs ut.

 

Reklamation under Transport reklameras då skada uppenbart skett under transport från Interwheel ut till Kunden. Det åligger Kundens ansvar att anmäla direkt vid mottagande till den transportör som levererat Produkt för Interwheel, anmälan ska även göras till Interwheel som kontaktar den transportör som utfört leveransen. Uteblir denna sorts information anses Kunden ha accepterat skicket Produkten tagits emot.

 

När reklamationsärende upprättats är det respektive transportörs Reklamationsförfarande som tillhandahålls, vägledande information är att Transportör har 60 dagar på sig att efterlysa Produkt som inte kommit fram till Kunden under utsatt tid. Under denna tid kan Interwheel tillhandahålla ny Beställning till Kund genom att ny Produkt skickas, detta mot att vanligt Beställningsförfarande genomförs, det vill säga att ny Beställning läggs mot att Interwheel debiterar Kunden för ny Produkt. Vanligast förekommande hantering är att Produkt som upphittas skickas ut till Kunden, ingen ekonomisk ersättning ställs ut utan Kunden behåller båda Beställningar. Avsaknas leverans helt ersätts Interwheel ekonomiskt som i sin tur ställer ut ekonomisk ersättning till Kunden för utebliven leverans, detta genom en kreditfaktura för den Beställning där leverans uteblivit.

 

Produkt som skadats under Transport skickar Interwheel ersättningsvara mot betalning till Kunden, när Interwheel ersatts ekonomiskt från Transportör ställs Kreditfaktura ut till Kunden. Interwheel tar inte ansvar för ytterligare omkostnader som uppstår i samband med Reklamation under Transport. Interwheel erhåller sig rätten att hänvisa till den av Interwheels utvalda Transportörs reklamationsvillkor.

 

 Du hittar Produkt Reklamationsformulär här.

 

6. Betalning

Interwheel fakturerar Kunden enligt de på Beställningsdag gällande priser och enligt överenskommen betalningstid, standard är 30 dagar om inget annat avtalas mellan Interwheel och Kunden.
Vid försenad betalning debiteras Kunden försenings- samt påminnelseavgift. Dröjsmålsränta utgår enligt lag från förfallodagen, om fordran blir till ett inkassoärende debiteras Kunden för samtliga kostnader relaterade till inkassohanteringen.


Vid felaktigheter i fakturas innehåll som ställts ut av Interwheel till Kunden skall detta aviseras och bestridas genom att Kunden aviserar skriftligt, via brev eller e-post till faktura@interwheel.se, inom åtta dagar från mottagandet av fakturan för att bestridandet ska vara giltigt.


Faktura skickas från Interwheel till Kunden via brev eller e-post. I de fall där pappersfaktura är valt tar Interwheel ut en fakturaavgift om 45 SEK exklusive moms.

 

7. Leverans

Om inget annat avtalas sker leverans fraktfritt till Kunden vid Beställning som har ett ordervärde om 3000SEK eller mer. För Beställning som underskrider ett ordervärde om 3000SEK tas avgift för frakt ut där Kunden debiteras en avgift om 295SEK av Interwheel.


Leverans sker med av Interwheel utvald transportör, det åligger i Kundens ansvar att kontrollera mottagande Produkt mot frakt- och eller följesedel så att antal och rätt Produkt emottagits. Om skada uppstått under transport skall detta anmälas direkt vid mottagandet till den transportör som levererat Produkten, Interwheel ska också aviseras reklamationsärendet.
Interwheel ansvarar för Produkt fram till att det lämnar aktuellt lager, från det att Produkt har upphämtats tar aktuell transportör över ansvaret, Interwheel frånsäger sig ansvaret för Produkten från det att Produkten hämtats upp av transportör.

 

Den på hemsidan angivna lagerstatusen anger aktuellt antal av Produkten i lager hos Interwheel. Aktuell lagerstatus uppdateras regelbundet, avvikelser kan förekomma. Om beställningen omfattar flera Produkter med olika leveransstatus kan Beställning komma att dellevereras.

Eventuella följdkostnader som uppstår pga försenad eller utebliven leverans tar Interwheel inget ekonomiskt ansvar för, detta oavsett vad som har orsakat försening eller utebliven leverans.

  

   Upphämtning

En Beställning kan hämtas om det av Kunden vid Beställningstillfället valt att hämtas, utlämning sker på Logistikvägen 8 i Landvetter mellan klockslagen 8.00-16.00*.
*Öppettider kan komma att ändras i händelse av röd dag eller annan särskild dag.

 

8. Förbehåll

 

   Support

För teknisk support/användarstöd har Interwheel rätt att hänvisa Kunden till respektive tillverkare/leverantör.

 

   Hävningsförbehåll

Interwheel förbehåller sig rätten att häva avtalet om det grundar sig på felaktigheter som är uppenbara eller som Kunden insett eller borde ha insett, så som exempelvis felaktiga uppgifter om pris, kvantitet eller tillgänglighet. Orsaken till hävningen skall tydligt redovisas i samband med att hävningen görs. Vid en sådan hävning har Kunden inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från Interwheel. Detta hävningsförbehåll ska inte innebära en inskränkning av Interwheels rätt att göra gällande andra hävningsgrunder mot Kunden.

 

   Ändringsförbehåll

Interwheel förbehåller sig rätten att när som helst och utan avisering ändra innehållet på www.interwheel.se samt www.shop.interwheel.se, vilket inkluderar men inte är begränsat till, utbud, priser, kampanjer och Villkoren. Sådan ändring påverkar dock inte redan ingångna avtal mellan Kunden och Interwheel.

 

   Garanti

Garanti gäller som utgångspunkt enligt respektive leverantörs/tillverkares anvisningar innebärande garanti mot felaktighet i tillverkning eller material.

 

Garantin omfattar inte fel som uppstått till följd av felaktig installation, användning under omständigheter eller i fordon för vilka Produkten inte är avsedd, bristfälligt underhåll, modifiering, olycka, tävling eller körning på motorbana. Garantin omfattar inte heller normalt slitage.

 

Med beaktande av de ansvarsbegränsningar som anges i §11 är Interwheels ansvar begränsat till direkta kostnader för avhjälpande eller ersättande av en felaktig Produkt och inte för övriga kostnader, såsom exempelvis för montering eller andra arbetskostnader, lackering, hyrbil, förbrukningsmaterial eller andra indirekta skador eller följdskador av något slag relaterade till en Produkt. Interwheel bekostar ej ersättningsvara från någon annan leverantör än Interwheel. Interwheels ansvar ska aldrig överstiga det pris som Kunden erlagt för Produkten ifråga. Interwheel ansvarar inte för eventuella felaktigheter i produktkataloger.

 

9. Ansvarsbegränsning

   Skadestånd

Interwheel kan endast göras skadeståndsansvarig i de fall Interwheel har vållat skada genom uppsåt eller grov oaktsamhet. Interwheels ansvar är i samtliga fall begränsat till direkt förlust eller skada och omfattar aldrig utebliven vinst, minskad omsättning, övrigt produktionsbortfall, följdskador eller annan indirekt förlust eller skada.

 

Skadeståndsansvar för Interwheel kan endast göras gällande om Kunden skriftligen meddelat Interwheel därom senast 30 dagar efter det att Kunden fått insikt om eller borde ha fått insikt om grunden för kravet.

 

   Ansvar för person- och sakskada samt krav från tredje man

Interwheel ansvarar inte för sakskada som en Produkt orsakar på egendom om skadan inträffar då Produkten är i Kundens besittning, eller på gods framställt av Kunden, eller på gods i vilket Kundens gods ingår, eller på gods som Produkten blivit del av genom Kundens inmontering. Interwheel ansvarar inte heller för sakskada på egendom som ovan nämnda gods orsakar på grund av Produkten.

 

Kunden skall hålla Interwheel skadeslösa i den utsträckning tredje man framställer krav mot Interwheel för sådan skada eller förlust som Interwheel inte ansvarar för gentemot Kunden enligt ovan. Kunden är vidare skyldig att hålla Interwheel skadeslösa för alla typer av krav från tredje man avseende skadestånd, ersättningar, kostnader, avgifter, skatter, utlägg eller liknande om kravet har sin grund i Kundens eller annans användning av Produkten eller om kravet avser utebliven vinst, minskad omsättning, övrigt produktionsbortfall, följdskador eller annan indirekt förlust eller skada.

 

Framställer tredje man krav mot Interwheel eller Kunden om ersättning för skada eller förlust skall den andra parten genast underrättas därom. Det inbördes förhållandet mellan Interwheel och Kunden skall alltid avgöras enligt vad som stadgas i Villkoren.

 

   Force Majeure

I händelse av terroristdåd, krig, upplopp eller annan större störning av allmän ordning, olyckor, leverantörs-, transport- eller produktionsproblem, sabotage, arbetskonflikter, brand, explosion, myndighets åtgärd eller underlåtenhet, ny lagstiftning, extrema väderförhållanden eller naturkatastrofer eller annan omständighet utanför Interwheels kontroll som Interwheel inte rimligen hade kunnat övervinna eller förutse och som förhindrar Interwheel att fullgöra sina förpliktelser gentemot Kunden, skall Interwheel inte hållas ansvarig för sin underlåtenhet att uppfylla nämnda förpliktelser.

 

 

   Reservation för prisfluktuationer eller andra handelshinder

I händelse av prisfluktuationer eller andra handelshinder, såsom brist på nödvändig komponent, där Interwheel inte skäligen kan hållas vid sina avtalsförpliktelser, har Interwheel rätt att häva avtalet med Kunden. Vid sådan händelse har Kunden inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från Interwheel på grund av Interwheels hävning av avtalet.

 

   Reservation för skatte- och avgiftsförändringar

Vid väsentliga skatte- eller avgiftsförändringar, som är av stor betydelse för förutsättningarna för avtalet, har Interwheel rätt till hävning. Vid sådan händelse har Kunden inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från Interwheel på grund av Interwheels hävning av avtalet.

 

10. Personuppgifter och sekretess

Interwheel registrerar och använder personuppgifter för de som företräder Kunden. Vilka uppgifter som registreras, hur Interwheel använder dessa och dina rättigheter som företrädare för Kund går att läsa mer om på www.interwheel.se eller www.shop.interwheel.se

 

11. Övrigt

   Immaterialrätt, logotyper och varumärken

Allt material som publiceras på www.interwheel.se, inklusive programvara, logotyper, ljudfiler, varumärken samt text och bild är immaterialrättsligt skyddat. Skyddet innebär att materialet inte får användas utan rättighetsinnehavarens tillåtelse, materialet får inte heller kopieras eller på annat sätt överföras till tredje part utan Interwheel uttryckliga tillstånd.
Patent, varumärken, upphovsrätt och andra immateriella rättigheter hänförliga till av Interwheel marknadsförda Produkter till Interwheel eller annan med vilken Interwheel har ett distributionsavtal eller avtal om rätt att använda sådana rättigheter. Kunden förvärvar inte någon rätt till sådant patent, upphovsrätt, eller annan immateriell rättighet hänförlig till Produkten och Kundens rätt till användning av Interwheels eller Interwheels avtalspartners immateriella rättigheter begränsas till en rätt att marknadsföra och försälja varorna under de varumärken och i de förpackningar och med användande av de upphovsrätter som anges av Interwheel.

 

   Informationens syfte

All information på www.interwheel.se, oavsett format, publiceras uteslutande i informativt syfte för att besökare skall kunna använda sig av webbplatsen. Interwheel ansvarar således inte för de följder eller skador som kan uppstå om denna information används i något annat syfte än det ovan angivna.

 

   Tvist

Avtalet mellan Kunden och Interwheel, och därmed sammanhängande rättsförhållanden, skall regleras och tolkas i enlighet med svensk rätt, med undantag för dess lagvalsregler. Tvist i anledning av avtalet skall avgöras av svensk domstol med Göteborgs tingsrätt som första instans